guncel-bilgi-ve-haberler

EMEKLİLİK AYLIĞI ALMAK İÇİN, FARKLI KURUMLARDAKİ HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ), emeklilik  taleplerinde hizmet birleştirmesini zorunlu kabul  etmektedir. Bilindiği üzere, 2829 Sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, hizmetler  birleştirildikten sonra, son yedi yıllık prim  ödemeleri en çok hangi kuruma göre yapılmış ise o  kuruma göre emekliliği kabul etmektedir.

Oysa bu durum, bazen sigortalıya bağlanan emekli maaşında önemli oranda farklılık yaratmaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları ve Yargıtay dairelerinin yerleşik içtihatları ile, sigortalının hizmet birleştirmesine zorlanamayacağı kabul edilmektedir. Eğer sigortalının bir kuruma tabi olarak geçen hizmet süreleri toplamı aylık bağlanmasına yeterli ise, daha sonra tabi olduğu kurum kapsamındaki hizmet süreleri birleştirilmeksizin emekli olması mümkündür.

Uygulamada SGK bu yöndeki başvuruyu reddecektir. Bu red işlemine karşı yetkili İş Mahkemesinde açılacak dava ile talep tarihinden itibaren, koşulları sağlıyor iseniz, emeklilik maaşının bağlanmasına karar verilecektir.

Hizmet birleştirmesi yoluyla son kuruma tabi olarak emekli olmuş iseniz, talep tarihinizde koşulları sağlıyor olmanız kaydıyla, yine İş Mahkemesinde açılacak bir dava ile, talep tarihinden itibaren, hizmet birleştirmesi yapılmaksızın emekli olabileceğinizin tespitini ve maaş farklarının yasal faizleri ile birlikte ödenmesini talep edebilirsiniz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E. 2002/21-132, K. 2002/139, T. 6.3.2002 kararı: 
” Uyuşmazlık, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanunun uygulanmasında, bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olması halinde diğer kurumlarda geçen hizmetlerin de birleştirilmesinin zorunlu olup olmadığı noktasındadır. Anılan yasaya göre, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı  Üzerinden ilgililere son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca aylık bağlanır. Yasanın amacı lafzı ile çelişiyorsa  Amacına önem verilmelidir. Söz konusu yasanın amacı hiçbir kurumdaki hizmeti aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalıya aylık bağlanmasını sağlamaktır. Yasanın lafzına sıkı sıkıya bağlı kalınarak hizmet birleştirilmesinden yararlanmak isteyen sigortalıyı tüm sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmet sürelerini birleştirmeye zorlamak sosyal güvenlik sistemi ve yasanın amacı ile bağdaşmaz.”